Óíøèõã¿é áîë ñýòãýõã¿é

Óðàãøëàõ õ¿íèé ñàíàõ ñýäýõ íü õóðäàí!

3-р курсын оюутнуудын курсын ажлын сэдэв.

2010-12-08 09:13


НББ –ийн ангийн курсын ажлын сэдвүүд

Санхүүгийн дунд шатны бүртгэл хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Баланс ба орлогын тайлангийн бүтэц, эдгээр тайланг бэлтгэх арга зүй
2 Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж санхүүгийн тайлан бэлтгэх үе шат
3 Ажлын хүснэгтэд хийх тохируулах бичилтын хэлбэрүүд
4 Мөнгөн хөрөнгө түүний төрөл тус бүрийн бүртгэлийн онцлог
5 Банкны тохируулгын тайлан бэлтгэх арга зүй
6 Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн тооцоолол ба түүнийг бүртгэлд хэрэглэх нь
7 Авлагын төрөл, дансаарх авлагын бүртгэл
8 Авлагын бичгийн бүртгэл
9 Бараа материалын бүртгэлийн байнгын ба цаг үеийн систем, бараа материалын зарцуулалтын өртөг  тооцох аргууд
10 Бараа материалын үлдэгдлийн өртөг тооцох аргууд
11 Үндсэн хөрөнгийн ангилал, үнэлгээ, орлого болгох үеийн бүртгэл
12 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд, элэгдлийн бүртгэл
13 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын явцад гарсан зардал болон дахин үнэлгээний бүртгэл
14 Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах , худалдах, солилцох үеийн бүртгэл
15 Биет бус хөрөнгийн шинж чанар, бүртгэлдл тусгах нь
16 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
17 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
18 Богино хугацаат тодорхой өр төлбөрийн бүртгэл
19 Богино хугацаат тооцоолсон ба болзошгүй өр төлбөрийн бүртгэл
20 Бизнесийн байгууллагын татвар, шимтгэлийн бүртгэл
21 Орлого хүлээн зөвшөөрч бүртгэлд тусгах аргууд
22 Нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт ба алдааны шинжилгээ
23 Түрээсийн бүртгэл
24 Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
25 Хувьцаа, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүртгэл
26 Бизнесийн зохион байгуулалтын бүртгэл, бүртгэлийн онцлог
27 Ногдол ашгийн төрөл ,түүнийбүртгэл. Хувьцааны нэгжид ноогдох ашиг
28 Халаасны хувьцааг бүртгэлд тусгах аргууд. Эздийн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй
29 Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй
30 Ерөнхий ба тусгай журнал бэлтгэх арга зүй
31 Нягтлан бодох бүртгэлийн баримтжуулалт
32 Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга бэлтгэх арга зүй
Зардал удирдлагын бүртгэл хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Удирдлага ба мэдээллийн систем
2 Удирдлагын бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулалт
3 Өртгийн хяналтын арга, системүүд
4 Дотоод хяналт, өртгийн тайлангийн агуулга , бүтэц, зохиомж
5 Бүрэн шингээлт ба ашгийн тайлан
6 Шууд өртөг тооцолт ашгийн тайлагнал
7 Мөнгөн урсгалын ангилал, шинжилгээ
8 Өртгийн хувьсах, тогтмол, холимог төлвүүд
9 Өртгийн функци, зардлын хамаарлын шинжилгээ
10 Хамаарлын математик, статистик аргууд
11 CPV хамаарал, мэдрэмжийн шинжилгээ
12 Жолоодлогын суурь, хугарлын цэг, хэвийн ашгийн шинжилгээ
13 Цэгийн жолоодлого, бүтэц, татварын нөлөөлөл
14 Хамаарах зардал ба шийдвэр гаргалт
15 Тусгай захиалга, үнийн төрөлжсөн шийдвэр
16 Сегмент задлах, өөрчлөх шийдвэр
17 Үйлдвэрлэх, худалдан авах тухай шийдвэр
18 Хязгаарлагч хувьсагч ба шийдвэр гаргалт
19 Капиталын төсөв зохиолтын шийдвэр
20 Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр, нөхөлтийн хугацаа, NPV арга
21 Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр, нөхөлтийн коэффициент, өгөөжийн арга
22 Тодорхой бус нөхцөл дахь шийдвэр
23 Төсөвлөлт, ашиг, борлуулалт, өртөг
24 Төсөвлөлт,капитал зарцуулга, мөнгөн хөрөнгө
25 Төсөвлөлт, PERT, PERT/ Cost сүлжээ
26 Удирдлагын хяналтын загварууд
27 Уян хатан төсөв зохиолт
28 Хариуцлагын бүртгэл ба тайлагнал
29 Шууд зардлын хяналт, жолоодлого
30 Шууд бус зардлын хяналт, жолоодлого
31 Өөрчлөлт хэлбэлзлийн шинжилгээний олон шатат загвар
32 Бүтээмжийн зардлын хяналт, жолоодлого
33 Төвлөрсөн бус зохион байгуулалт ба дотоод үнэ тооцоололт
34 Материалын нөөцийн удирдлага
35 Захиалгын оновчтой хэмжээг тооцох нь
36 Өртгийн шугаман бус функци, хэрэглээ
37 Өртгийн бүртгэлийн агуулга, зорилго, ёс зүй
38 Материалын зардлын бүртгэл, хяналт
39 Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл , хяналт
40 Нэмэгдэл зардлын бүртгэл, хуваарилалт
41 Үйлчилгээний нэгж дахь зардлын бүртгэл, хуваарилалт
42 Үйлдвэрлэлийн зардлыг хуримтлуулан бүртгэх нь
43 Захиалгын өртөг тооцолт
44 Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан бэлтгэх нь
45 Үйлдвэрлэлийн хаягдал гологдлын бүртгэл
46 Үндсэн ба дайвар бүтээгдэхүүний өртөг
47 Өртөг тооцох үйлдвэрлэлийн үе шатны арга
48 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өртгийн хяналт
49 Хамсарсан зардлын хуваарилалтууд
50 Стандарт өртөг, материал, хөдөлмөрийн зардал
51 Стандарт өртөг, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал
52 Нэмэгдэл зардлын хэлбэлзлийн шинжилгээний олон шатат загвар
53 Технологийн үе шат, дундаж өртгийн арга
54 Технологийн үе шат, FIFO арга
55 Өртгийн хяналтын хөгжлийн тойм
56 Өртгийн бүртгэл дахь өөрчлөлт ба шинэчлэл
57 Бизнесийн дотоод мэдээллийн сүлжээ, өртгийн хяналт, ашгийн тайлан
58 Удирдлагын бүртгэлийн агуулга, мэргэжлийн ёс зүй
59 Удирдлагын шийдвэр гаргалтын технологи
60 Өртгийн бүртгэл ба мэдээллийн автоматжуулалт
61 Менежмент бүртгэлийн бүс нутгийн загварын төлөвшил
62 Монголын М менежмент философи, мэдээллийн системийн загвар
63 Ялгаварт зардлын шинжилгээ ба маркетингийн шийдвэрийн загвар
64 Ялгаварт зардлын шинжилгээ ба худалдан авалтын шийдвэрийн загвар
65 Эдийн засгийн үнэ цэнийн хэмжлийн АР загвар
66 Эдийн засгийн үнэ цэнийн хэмжлийн ЕР загвар
67 АВС өртгийн систем ба менежментийн хувьсал
68 Дахин захиалгын үнэ ба аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх нь

Санхүүгийн ахисан шатны бүртгэл хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Бизнесийн нэгдлийн мөн чанар, төрөл, бүртгэлийн арга
2 Бизнесийн нэгдлийн өдрөөр санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан бэлтгэх арга зүй
3 Бизнесийн нэгдлийг үүсгэсний дараах хугацаанд санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан бнлтгэх арга зүй
4 Толгой ба охин компани хоорондын ажил гүйлгээний бүртгэл, тайлагнал
5 Бизнесийн нэгдлийн орлогын татварын бүртгэл, тайлагнал
6 Бизнесийн нэгдлийн мөнгөн гүйлгээний нэгтгэсэн тайлан бэлтгэх арга зүй
7 Нөхөрлөлийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын арга зүй
8 Нөхөрлөлийн эзэмшилтэн дэх өөрчлөлт, түүний бүртгэл, тайлагнал, нөхөрлөлийг компани болгон зохион байгуулах үеийн бүртгэл бүртгэл
9 Хоршооны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын арга зүй
10 Төв компани ба салбарын бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлагнал
11 Компанийн дотоод (Нэгээс дээш салбартай үед) ажил гүйлгээний бүртгэл, санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн арга зүй
12 Гадаад валютаарх ажил гүйлгээний бүртгэл, тайлагнал
13 Гадаад үйл ажиллагааны санхүүгийн тайланг нэгтгэх арга зүй
14 Бизнесийг сегментээр тайлагнах арга зүй
15 Ашгийн бус байгууллагын бүртгэл, тайлгналын арга зүй
16 Хамтарсан үйлдвэрийн газрын бүртгэл, санхүүгийн тайлагнал

Бүртгэлийн мэдээллийн систем хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Мэдээлэл ба мэдээллийн систем
2 Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн системүүд
3 Мэдээллийн эрин дэх бизнесийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт
4 Мэдээллийн технологи, НББ дэх түүний хэрэглээ, сөрөг болон давуу талууд
5 Системийн баримтжуулалт, түүний ач холбогдол
6 Компьютерт суурилсан ажил гүйлээ боловсруулалтын систем
7 Файл, түүний бүтэц ,агуулга БТС - д хэрэглэгдэх файлууд
8 Кодчлол, түүний системүүд БМС дэх хэрэглээ ач холбогдол
9 Мэдээ ба мэдээний сангийн удирдлага
10 Эрсдэл ба дотоод хяналт, дотоод хяналтын бүтэц, хамгаалалтын хэрэгслүүд
11 Ерөнхий ба ажил гүйлгээний хяналт
12 Ерөнхий дэвтэр ба санхүүгийн тайлагналын мөчлөг
13 Орлогын мөчлөг
14 Зарцуулалтын мөчлөг
15 Ажил үйлчилгээний удирдлагын мөчлөг
16 Үндсэн хөрөнгийн удирдлагын мөчлөг
17 Бүтээгдэхүүн хувиргалтын мөчлөг
18 Тайлангийн төрөл, үйл ажиллагааны ба шийдвэр гаргахад туслах тайлангууд
19 Шийдвэр дэмжих систем, НББ дэх түүний хэрэглээ
20 Хиймэл оюун ухаан, НББ дэх түүний хэрэглээ
21 Мэдээллийн сүлжээ, түүний төрөл
22 Электрон бизнес , түүний хөгжилХөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг үнэлэх арга зүй
2 Аж ахуйн нэгжийн капиталын дундаж зардлын хувийг тооцох, хэрэглэх арга зүй
3 Инфляцийн нөхцөлд хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх арга зүй
4 Хөрөнгө оруулалтын төслийн мөнгөн урсгалыг загварчлах нь
5 Хөрөнгө оруулалтын үр ашигт цаг хугацааны хүчин зүйл нөлөөлөх нь
6 Хөрөнгө оруулалтын төслийн эрсдлийг үнэлэх нь
7 Капиталын оновчтой бүтцийг сонгох нь
8 Хөрөнгө оруулалтын төсөлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ
9 Зээлийн хүүгийн бодит өртгийг тодорхойлох нь
10 Багцын хөрөнгө оруулалт, түүнийг удирдах нь

Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд

1 Санхүү эдийн засгийн шинжилгээний агуулга, судлах зүйл
2 Санхүү эдийн засгийн шинжилгээний удирдлагын системд эзлэх байр суурь
3 Шинжилгээний уламжлалт аргууд
4 Шинжилгээний математик болон орчин үеийн аргууд
5 Санхүү эдийн засгийн шинжилгээний төрөл хэлбэр, зохион байгуулалт
6 Нягтлан бодох бүртгэлийн баланс, түүний бүтэц бүрэлдэхүүн, зүйл ангиудыг шинжилж дүгнэлт өгөх
7 Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдэд зохицуулалт хийх нь, түүнэий мөн чанар
8 Шуурхай шинжилгээ, түүний агуулга хамрах хүрээ
9 Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг бүтцийн шинжилгээ
10 Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзэлийн шинжилгээ
11 Төлбөрийн чадварын шинжилгээ
12 Ашигт ажиллагааны түвшин, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
13 Санхүүгийн тогтворжилтын шинжилгээ
14 Үйл ажиллагааны идэвхижилийн шинжилгээ
15 Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн үзүүлэлтүүд, тэдгээрт нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
16 Капиталын ачааллын үзүүлэлтүүд, тэдгээрт нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
17 Өр, авлагын шинжилгээ
18 Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг шинжилж дүгнэлт өгөх
19 Зах зээлийн идэвхижилийг тодорхойлжүнэлэлт өгөх
20 Капиталын зардал ба хөшүүргийн шинжилгээ
21 Борлуулалтын орлого,түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
22 Үйлдвэрлэлийн зардал, борлуулалтын өртгийн шинжилгээ
23 Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтыг нэр төрөл, жигд ажиллагааны үзүүлэлтээр шинжлэх
24 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ
25 Зардлын түвшин, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
26 Мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөн, мөнгөн гүйлгээний тайланд хийх шинжилгээ
27 Ашиг, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
28 Нөөцийн ашиглалт, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн шинжилгээ
29 Орлогын бүрэлдэхүүн, хуваарилалтын шинжилгээ
30 Санхүүгийн шинжилгээний харьцаанууд, тэдгээрийн хэрэглээ
31 Хөрөнгө оруулалтын төслийн сонголт, түүнд нөлөөх хүчин зүйлс
32 Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ
33 Тодорхой бус нөхцөл дэхь хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ

Аудит хичээлээр курсын ажил бичих сэдвүүд
1 Аудитын тухай ойлголт, аудитын төрөл, үүсэл хөгжил
2 Аудитын стандартууд тэдгээрийн төрөл, бүтэц
3 Аудиторын стандарт тайлан, түүний бүтэц агуулга
4 Аудиторын тайлан, дүгнэлт, тэдгээрийн төрөл
5 Аудиторын мэргэжлийн ёс зүй
6 Аудитын байгууллага, аудиторын үүрэг, хариуцлага, тэдгээрийн төрөл
7 Аудитын төлөвлөлт, түүний үе шатууд
8 Аудитын эрсдлийн төрөл, эрсдлын үнэлгээ
9 Аудитын нотолгоо, тэдгээрийн төрөл, нотолгоо цуглуулах аргууд
10 Дотоод хяналтын систем, түүний бүтэц, дотоод хяналтын системийг үнэлэх
11 Аудитын түүвэрлэлт, түүвэрлэлтийн төрөл
12 Материаллаг байдал, материаллагийн төвшний тухай ойлголт
13 Батламжийн төрлүүд, аудитын зорилгыг тодорхойлж хөтөлбөр боловсруулах
14 Орлогын циклийн аудит
15 Худалдан авалтын циклийн аудит
16 Үйлдвэрлэлийн циклийн аудит
17 Мөнгөн хөрөнгийн аудит
18 Хөрөнгө оруулалтын аудит
19 Үндсэн хөрөнгийн аудит
20 Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн аудит
21 Аудитыг дуусгавар болгох, аудитын төгсгөлийн шатанд хийгдэх горимууд
22 Орлогын татварын аудит
23 Компьютержсэн нөхцөл дэхь аудит
24 Аудитын ажлын баримт, тэдгээрийн төрөл
25 Манай орны аудитын тогтолцоо, түүний төлөвшил

Боловсруулсан: НББ-ийн мэргэжлийн багш нар
 

Ангилал : Îþóòàí òàíä | Нийтэлсэн : Dawka | Уншсан (1819) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

  1. солонго :
    2012-03-11 18:07

    bi odoo 3kursiin oyutan tvreesiin bvrtgel gsn sedev avsn ch hj chadku bn hugatsaa ni tulaad ystoi hetsvv yum bolod bn ug ni hh hangalttai tsag bsimoo

Сэтгэгдэлийн тоо : 1

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл